Warm en dichtbij.

 

Belangenbehartiging en rechtsbijstand

1. Leden hebben vanaf de datum van aanmelding recht op bijstand in de vorm van individuele belangenbehartiging en rechtsbijstand. Indien blijkt dat bijstand nodig is, geldt dit alleen voor bijstand in een zaak waarvan de aanvangsdatum na de aanmeldingsdatum ligt. Voor eventuele bijstand moet het aanmeldformulier zijn ingezonden en de contributie zijn betaald. Eventuele onbillijkheden van overwegende aard zullen worden voorgelegd aan het bestuur.

2. Het bestuur kan bepalen dat de aan een lid verstrekte rechtsbijstand en/of de aan een lid verleende belangenbehartiging van een individueel belangenbehartiger, eindigt. De rechtsbijstand en/of individuele belangenbehartiging komt uitsluitend ten einde indien het lid weigert gevolg te geven aan redelijke opdrachten en/of adviezen van de rechtsbijstandverlener / individueel belangenbehartiger.

3. Voordat het bestuur dit besluit met gewone meerderheid van stemmen neemt, hoort zij daartoe zowel het individuele lid als de advocaat respectievelijk de individuele belangenbehartiger. In plaats van horen van het lid, de advocaat respectievelijk de individuele belangenbehartiger kan ook volstaan worden met het indienen van een schriftelijke zienswijze. Indien het lid en/of de individueel belangenbehartiger / advocaat niet binnen de door het bestuur geldende termijn reageert, beslist het bestuur.

4. De rechtsbijstand wordt conform het rechtshulpreglement verleend door een advocaat, aan te wijzen door het bestuur.

5. Rechtsbijstand is mogelijk in de volgende situaties:
a. vragen voortvloeiend uit de aanstelling bij het ministerie van Financiën;
b. arbeidsongevallen;
c. beroepsziekten;
d. pensioenen;
e. werknemersverzekeringen (WW, bovenwettelijke uitkeringen en WIA);
f. geschillen met betrekking tot huur van de door jou bewoonde woonruimte;
g. geschillen met betrekking tot aan- of verkoop van de door jou bewoonde woonruimte;
h. consumentenkwesties met een belang hoger dan €180,00.

6. Voor alle punten genoemd in lid 5 gelden de volgende voorwaarden:
a. Het lid betaalt zelf de griffierechten, de legeskosten, de kosten van de uittreksels bij de Kamer van Koophandel en indien noodzakelijk de reiskosten op basis van openbaar vervoer van de rechtshulpverlener;
b. Het lid heeft per probleem recht op zes uur gratis dienstverlening per kalenderjaar;
c. Is voor het probleem toch meer tijd nodig dan de zes gratis uren, dan heeft het lid recht op een gereduceerd uurtarief. Dit uurtarief is gelijk aan de op dat moment geldende vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand;
d. Uitdrukkelijk uitgesloten van rechtsbijstandverzekering zijn geschillen betreffende financiële producten zoals verzekeringen en hypotheken uit landelijke procedures zoals Dexia en voormalig DSB.

7. Een lid wat kiest in een nieuwe zaak voor een advocaat anders dan de aan het lid toegewezen advocaat door de NCF en wat gebruik maakt van de vrije advocaat keuze, wordt door de NCF als volgt gecompenseerd:
1e de eerste vijf uur die gefactureerd zijn en voldaan door het lid, zijn voor eigen rekening;
2e het zesde tot en met twintigste uur dat gefactureerd is en voldaan door het lid, zijn voor rekening van de NCF met dien verstande dat dit vergoedbaar is tegen een uurtarief van maximaal €120,00 en een op basis daarvan maximaal bedrag van €1.800,00;
3e het bestuur kan op eigen initiatief besluiten tot een hogere vergoeding.